5 januari 2024

Verdeling fair pay middelen meerjarige subsidies voor productie en festivals

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft extra budget vrijgemaakt voor de uitvoering van fair pay voor subsidies in de periode 2025-2028, waaronder de meerjarige productiesubsidie en meerjarige festivalsubsidie.

Waarom extra middelen voor fair pay?Met de toekenning van de extra middelen moet de onderbetaling van werkenden in de culturele en creatieve sector worden teruggedrongen. Voor de verdeling van de fair pay middelen baseerde OCW zich onder andere op het recent uitgebrachte en grootschalige onderzoek naar de meerkosten voor fair pay: ‘Fair Pay dichterbij’ (november 2023). Bij meerjarig ondersteunde instellingen werden steekproefsgewijs de honorering van werkenden in 2022 met erkende richtlijnen en cao’s vergeleken. Een aantal zaken in de conclusies springt in het oog: 

  • De meerkosten voor fair pay komen door te lage beloning enerzijds en onbetaald overwerk anderzijds. 
  • Bij kleinere organisaties is de kloof tussen de huidige realiteit en fair pay het grootst. Dit geldt voor alle disciplines, genres en soorten organisaties (van festivals tot producenten); 
  • Bij kleinere organisaties wordt vaker gewerkt met zzp’ers dan in grote organisaties en het aandeel zzp’ers speelt in die kleinere organisaties een grote rol in de meerkosten om tot fair pay te komen.

Uitgangspunten uitwerking bij het Fonds Podiumkunsten Het Fonds kent de extra middelen voor fair pay vanaf 1 januari 2025 toe aan aanvragers binnen verschillende subsidieregelingen. Om aanvragers voor de komende meerjarige regelingen voor productie en festivals nu snel duidelijkheid te bieden, is voor deze groep de uitwerking voor de verdeling ervan al vastgesteld. Hoe is tot de verdeling gekomen? 

Voor de meerjarige regelingen ontvangt het Fonds van het  ministerie van OCW een aanvullend bedrag. Wij berekenen deze door op basis van een gemiddeld verondersteld percentage personeelskosten (70%) per organisatie en een gewogen gemiddelde van de meerkosten voor fair pay. Het Fonds heeft de huidige kaders van de meerjarige subsidies als uitgangspunt genomen bij de uitwerking van de verdeling, waarbij de uitkomsten uit het rapport waar mogelijk zijn gebruikt. Zo ontvangen kleinere organisaties een hogere aanvulling voor fair pay dan grotere organisaties. Het Fonds maakt in tegenstelling tot het rapport geen onderscheid tussen disciplines. 

Daarnaast vinden we het belangrijk dat de fair pay middelen geen ongewenste neveneffecten opleveren: 

  • Dat betekent dat we nog steeds het prijspeil van 2023 hanteren en dat hiermee de subsidiebedragen van de meerjarige subsidies 2025-2028 zoals deze zijn gepubliceerd, inclusief de bijhorende begrotingsvoorwaarden ongewijzigd blijven. 
  • Verder worden de extra fair pay middelen, in het belang van de instellingen, nietopgeteld bij de in de regelingen genoemde subsidiehoogte per jaar die de grondslag vormen voor andere inkomsten (productiesubsidie) of matching door lagere overheden (festivalsubsidie).

Wat betekent dit voor mijn aanvraag van een meerjarige subsidie? Aanvragers dienen hun subsidieaanvraag uiterlijk 31 januari 2024 in volgens de voorwaarden en criteria van de meerjarige regelingen zoals die zijn gepubliceerd op 16 oktober 2023. In hun begroting rekenen aanvragers dus met het subsidiebedrag zoals dat in de regeling staat, exclusief aanvullende fair pay middelen. Het Fonds zal aanvragers die in juli 2024 een besluit tot honorering ontvangen, een aanvullende beschikking sturen met daarin een bedrag voor fair pay. Hoe dat bedrag wordt berekend is terug te vinden in het overzicht hieronder. 

We vragen gehonoreerde aanvragers vervolgens om vóór 1 november 2024 een aangepaste werkbegroting te sturen waarin het aanvullende bedrag voor fair pay als aparte inkomstenpost is opgenomen. Ook wordt gevraagd aan te geven hoe de aanvullende middelen voor fair pay worden besteed. Hiermee wordt het voor instellingen dan ook mogelijk de meest recente kennis met betrekking tot uitgaven en inkomsten mee te nemen. 

Hoogte aanvullende fair pay bedragenDe fair pay middelen worden over de meerjarige regelingen verdeeld door na honorering een percentage boven op het subsidiebedrag toe te kennen. We hanteren voor de berekening een vaste voet van 70% van het gehonoreerde bedrag per jaar overeenkomstig het eerdergenoemde rapport. 

De aanvulling van de gehonoreerde bedragen wordt als volgt berekend: 

Bij meerjarige productiesubsidie 2025-2028: 

Categorie I: 27,8% van 70% (= 19,5%) 
Categorie II: 16,4% van 70% (= 11,5%) 
Categorie III: 10% van 70% (= 7%) 

Bij meerjarige festivalsubsidie 2025-2028: 

Programmeringsbijdrage: 27,8% van 70% (= 19,5%) 

Organisatiebijdrage: