20 juli 2022

Taskforce: Coronamaatregelenladder

Deze ladder is een actualisatie van de al bestaande routekaartdie de sector eerder in januari heeft ontworpen. Lees HIER de coronamaatregelenladder.

De ladder is ontworpen aan de handvan vier risiconiveaus die zijn aangegeven met kleuren. De taskforce rekent opde expertise van o.a. het OMT en het RIVM om aan te geven in welk risicostadiumwe verkeren. Per risiconiveau zijn er passende maatregelen om het coronavirus zichniet verder te laten verspreiden. Bij lage risico’s gaat het om preventiemaatregelen, bij hoge wordt dit aangevuld met interventies. 

De maatregelen die bij hogererisiconiveaus worden genomen hebben een grotere impact, die daarmee ook groteregevolgen hebben voor o.a. de inkomsten van de sector. De sector kan dezemaatregelen enkel treffen wanneer de overheid hier een passende compensatietegenoverstelt.