2 augustus 2023

Suggesties Kunsten ’92 voor verkiezingsprogramma’s

Ondanks het zomerreces, zijn politieke partijen hard bezig met de voorbereidingen voor de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november aanstaande.

Zij schrijven deze weken aan hun verkiezingsprogramma’s, die eind augustus/begin september publiek zullen worden en over het algemeen in oktober worden vastgesteld. Kunsten ’92 heeft politieke partijen een aantal suggesties gestuurd ten behoeve van hun verkiezingsprogramma. 

De suggesties van Kunsten ’92 bestaan vooralsnog uit een achttal punten, hier kort samengevat:

1. Maatschappelijke innovatie
Kunst en cultuur zijn cruciaal voor brede welvaart, want ze dragen bij aan maatschappelijke vraagstukken en transities. Neem deze sectoren daarom mee in gesprekken over brede welvaart en sociale innovatie en maak budgetten gericht op maatschappelijke transities en het bereiken van brede welvaart ook toegankelijk voor makers en instellingen van kunst, cultuur, erfgoed en de creatieve sector.

2. Eén overheid: één wettelijk kader met voldoende middelen
Intensieve samenwerking tussen overheden is nodig. Zorg voor een geoormerkte en wettelijk verankerde taak of zorgplicht voor gemeenten en provincies om blijvende toegang tot en bereikbaarheid van kunst, cultuur en erfgoed te waarborgen, met voldoende financiële middelen in de betreffende fondsen.

3. Vertrouwen
Laat vertrouwen het uitgangspunt zijn voor de kunst, cultuur, erfgoed en creatieve sector. Vertrouwen is binnen brede welvaart een indicator van subjectief welzijn en een van de kernwaarden van cultuurbeleid en subsidieverlening, en is om die reden ook vastgelegd in de Fair Practice Code. Meer vertrouwen leidt tot minder administratieve lasten, en financiële ruimte voor het maakproces.

4. Kennis & onderwijs
Investeringen in onderwijs, cultuureducatie, kunst(vak)onderwijs, onderzoek, culturele programma’s en lees- en schrijfvaardigheid zijn essentieel. Cultuur is ook een instrument om te leren in het kader van School en Omgeving in het algemeen en de MBO(-kaart) in het bijzonder voor bijvoorbeeld burgerschapsonderwijs. Kunst en wetenschap waren ooit twee kanten van dezelfde medaille; breng die twee kanten weer bij elkaar.

5. Gezonde arbeidsmarkt
Ondanks vooruitgang op het gebied van Fair practice in de culturele en creatieve sector is er ruimte voor verbetering. Veel kunstenaars en creatieve professionals ervaren financiële onzekerheid en werkdruk. Daarom zijn blijvende aandacht voor Fair practice en concrete acties om de arbeidsmarkt in de culturele en creatieve sector te verbeteren nodig.

6. Financiële basis en investeringsagenda
Aanpassen of afschaffen van het btw-tarief van 9% voor cultuur zal leiden tot minder toegankelijkheid van cultuur en de financiële basis in de sector verslechteren. Behoud het btw-tarief van 9% en zet in op fiscale maatregelingen voor kunst, cultuur, erfgoed en de creatieve sector. Heb ook oog voor de financiële consequenties van het arbeidsmarktbeleid voor de culturele en creatieve sector.

7. Duurzaamheid
Vertegenwoordigers van de cultuursector spelen een cruciale rol in de overgang naar een duurzame toekomst. Versterk de rol van kunst, cultuur, erfgoed en de creatieve sector ter bevordering van duurzaamheid binnen de sector zelf (ACTIEalscultuur) en in de samenleving. Maak ook ruimte in transitiefondsen voor kunst, cultuur, erfgoed en de creatieve sector, om zo de verduurzaming te versnellen.

8. Digitalisering
Digitale innovaties geven kansen op het gebied van toegankelijkheid, publieksbereik, participatie en nieuwe artistieke creatie. Digitale transformatie van culturele organisaties is nodig. Het vergroot de maatschappelijke relevantie van cultuur en maakt culturele organisaties toekomstbestendig.

Deze acht punten zijn deze week door Kunsten ’92 samen met een aantal concrete suggesties aan de programmacommissies van de politieke partijen gestuurd. De punten zijn voor Kunsten ’92 een basis die de komende weken verder wordt uitgewerkt. Zodra de verkiezingsprogramma’s er zijn, maakt Kunsten ’92 een analyse van de programma’s om de punten opnieuw, gericht, onder de aandacht van de partijen te brengen.