12 december 2023

Staatssecretaris Uslu stuurt Kamerbrief over motie Kwint betreffende doorverkoop toegangskaarten

Demissionair staatssecretaris Uslu stuurt Kamerbrief over de uitvoering motie Kwint inzake het wettelijk inperken van woekerhandel in de doorverkoop van toegangskaarten voor sport en culturele evenementen.

In april 2023 heeft Uslus de Tweede Kamer, mede namens de Minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK), geïnformeerd over haar acties om de motie Peter Kwint uit te voeren. In zijn motie vroeg Peter Kwint om wettelijke maatregelen te nemen zodat de woekerhandel in de doorverkoop van toegangsbewijzen voor sport- en cultuurevenementen ingeperkt kan worden.

Conclusie

Uit de studie blijkt dat 8,2 procent van de kaarten is doorverkocht. 12,4 procent van deze kaarten werd voor een meerprijs verkocht. Per saldo betekent dit dat 1,0 procent van alle kaarten het afgelopen jaar voor een hogere prijs is doorverkocht.

De kernbevindingen op een rij:

Aard

  • Theoretisch valt professionele doorverkoop te verklaren door lage prijzen op de primaire markt
  • Theoretisch valt particuliere doorverkoop te verklaren door veranderingen in de plannen van bezoekers;
  • De verhouding tussen professionele doorverkoop en particuliere doorverkoop is ongeveer 1 op 4

Omvang

  • In 2023 bezochten Nederlanders naar schatting 27,4 miljoen keer een sport- of cultureel evenement;
  • In 2023 werd naar schatting 8,2 procent van de toegangskaarten (minimaal eenmaal) doorverkocht;

Werking

  • 26,4 procent van deze doorverkochte kaartjes werd via een online zoekmachine gevonden;
  • 87,6 procent van deze doorverkochte kaarten werd voor een gelijke of lagere prijs doorverkocht;
  • 12,4 procent van de kaartjes werd met een gemiddelde prijsopslag van 65,8 procent doorverkocht;
  • Primaire marktpartijen faciliteren steeds vaker ook (zelf) de doorverkoop van de toegangskaarten.

Wat is onderzocht ?

Dit rapport onderzoekt de Nederlandse markt voor de verkoop en doorverkoop van toegangskaarten voor sport- en culturele evenementen. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft SEO Economisch Onderzoek gevraagd dit te onderzoeken, met focus op de aard, omvang, en werking van zowel de primaire als secundaire markt. Politieke ontwikkelingen sinds 2009 worden geschetst, en de onderzoeksvragen richten zich op begrip van de markt, schatting van omvang en waarde van verhandelde kaarten, en het in kaart brengen van de marktwerking. De methodologie omvat literatuurstudie, diepte-interviews, een online enquête, en data-analyse. Het onderzoek richt zich op de primaire markt (officiële verkooppunten) en secundaire markt (doorverkoop), met specifieke focus op culturele en sportevenementen in Nederland gedurende het boekjaar 2023.

Achtergrond van de markt

Het tweede hoofdstuk van het rapport behandelt de achtergrond van de markt voor de verkoop en doorverkoop van toegangskaarten voor sport- en culturele evenementen. Het begint met inzichten uit een vorig onderzoek uit 2009, waarin de marktomvang, doorverkooppercentages, marktdominantie en efficiëntie werden onderzocht. Vervolgens wordt de theoretische werking van de secundaire markt uiteengezet en wordt de totale omvang van de markt geschat op basis van CBS-gegevens.

De tekst bespreekt de redenen voor doorverkoop, zoals onvermogen om het evenement bij te wonen en prijsvorming op de primaire markt. Verschillende studies worden aangehaald om zowel positieve als negatieve effecten van doorverkoop te belichten, zoals een mogelijke verbetering van ticketallocatie, snellere kaartverkoop, risicodeling, en lagere prijzen door integratie van primaire en secundaire markt. Ook wordt de invloed van een doorverkoopverbod besproken.

Verder wordt de omvang van de markten geschetst, waarbij het CBS in 2019 19,4 miljoen bezoekers aan professionele podia rapporteerde. Deskundigen suggereren dat de bezoekersaantallen in 2022 en 2023 weer op pre-coronaniveau liggen. Voor sportevenementen, waaronder voetbal, Formule 1 en schaatsen, wordt geschat dat ze jaarlijks ongeveer 8,0 miljoen bezoekers aantrekken.

Marktinzichten

Het derde hoofdstuk geeft inzichten in de markt voor evenemententickets op basis van een online enquête onder bezoekers. Ongeveer 8,2% van de kaarten wordt doorverkocht, waarbij 12,4% voor een hogere prijs wordt verkocht. De betrouwbaarheid en representativiteit van de enquêteresultaten worden besproken, met een positieve indruk op basis van de verzamelde gegevens.

De gemiddelde leeftijd van de respondenten ligt hoger dan het landelijk gemiddelde, mogelijk door uitsluiting van respondenten onder de 16 jaar. De enquête toont aan dat 8,2% van de kaarten minstens één keer is doorverkocht, waarbij sportevenementen een hoger percentage (13,8%) hebben dan culturele evenementen (5,6%). Ongeveer 71,5% van de doorverkochte kaarten is van particulieren.

Meer dan een kwart van de doorverkochte kaarten wordt via zoekmachines gevonden. Ongeveer 12,4% van de tweedehands kaarten wordt tegen een hogere prijs doorverkocht, met een gemiddelde prijsopslag van 65,8%. Marktplaats, See Tickets, Ticketmaster en TicketSwap worden genoemd als belangrijke verkoopkanalen.

Deskundigen benoemen samenwerkingen tussen primaire en secundaire ticketverkopers, waarbij sommige primaire partijen actief zijn op de secundaire markt. Zoekmachines, organisatoren van evenementen en kaartverkoopsystemen worden ook als invloedrijke partijen genoemd, samen met toezichthouders zoals de ACM en consumentenorganisaties zoals de Consumentenbond.