12 december 2023

Reactie MMF NL op Kamerbrief staatssecretaris Uslu  

Afgelopen woensdag, 29 november, heeft de staatssecretaris Cultuur en Media, mevr. Uslu middels een Kamerbrief reactie gegeven op de motie Kwint. In de motie vraagt Dhr. Kwint om wettelijke maatregelen te nemen zodat de woekerhandel in de doorverkoop van toegangsbewijzen voor sport- en cultuurevenementen ingeperkt kan worden. 

Om tot haar besluit te komen heeft staatssecretaris Uslu een onderzoek naar de woekerhandel laten verrichten en heeft ze verschillende stakeholders gesproken waaronder het MMF NL. 

Tijdens onze gesprekken met OCW, heeft MMF NL voorzitter Nahuel Blaton samen met collega manager Tim Van Der Zalm (oa Di-rect), Arriën Molema en Rita Zipora (voorzitter en bestuurslid BAM! Popauteurs) onze zorgen geuit over de negatieve gevolgen van de woekerhandel rondom de doorverkoop van tickets en de stijgende servicekosten bij ticketverkoop. Daarnaast hebben we gezamenlijk gepleit voor een regulering vanuit de overheid om de negatieve effecten van woekerhandel te minimaliseren. Daarbij is aangegeven dat we niet tegen de doorverkoop van tickets zijn, immers het is in het belang van bezoekers, artiest en de zalen/festivals dat een ticket doorgegeven kan worden mocht een bezoeker onverhoopt niet meer kunnen. Maar dat het reguleren van doorverkoop wel gewenst is. Waarbij je kan denken aan een gesloten ticketing systeem die onder andere fraude minimaliseert, en waarbij een maximum percentage op de doorverkoopprijs en servicekosten gehanteerd kan worden. 

Op basis van het onderzoek en gesprekken met de stakeholders onderschrijft de staatssecretaris het probleem van de woekerhandel en diens negatieve gevolgen op de sport- en cultuurindustrie, maar acht ze de omvang van het probleem beperkt. Uit het onderzoek blijkt dat 8,2 procent van de kaarten is doorverkocht. 12,4 procent van deze kaarten werd voor een meerprijs verkocht. Hetgeen betekent dat per saldo 1,0 procent van alle kaarten het afgelopen jaar voor een hogere prijs is doorverkocht.

In hetzelfde onderzoek is ook gekeken naar onze buurlanden en of de overheden daar wel wettelijk hebben ingegrepen bij de woekerhandel in tickets. De staatssecretaris concludeert dat de meeste omliggende landen weldegelijk restricties hebben op woekerhandel rondom tickets maar dat de effecten daarvan nog onvoldoende inzichtelijk zijn, oftewel dat het (nog) niet verifieerbaar is of een overheidsmaatregel een  positieve uitwerking heeft.

Als MMF NL betreuren we de uiteindelijke conclusie van staatssecretaris Uslu om de beslissing voor het wel of niet nemen van een maatregel door de overheid door te schuiven naar een volgende kabinet. Daarbij stellen we dat hoewel er ‘slechts’ 1% van de tickets onderhevig is aan woekerhandel, de gevolgen  zeer onwenselijk zijn voor de industrie, waaronder de negatieve impact op de teleurgestelde bezoekers bij fraude. 

Samen met Bam! Popauteurs blijven we pleiten voor een gereguleerde ticketverkoop waarbij woekerhandel en fraude geminimaliseerd worden. Zowel met Bam! Popauteurs, de  Popcoalitie en partners in de muziekindustrie blijven we in overleg en zullen we ons daarvoor blijven inzetten. 

Vragen en, of opmerkingen naar aanleiding van de Kamerbrief of over secondary ticketing en woekerhandel in het algemeen. Neem gerust contact op met het bestuur op bestuur@mmfnl.com of reageer op deze mail.  

Namens het Bestuur van MMF NL, 6 december 2023