26 oktober 2023

Raad voor Cultuur publiceert beoordelingskader BIS 2025-2028

De Raad voor Cultuur heeft de wettelijke taak om één keer per vier jaar aanvragen te beoordelen van culturele instellingen die in aanmerking willen komen voor rijkssubsidie in het kader van de Culturele basisinfrastructuur (BIS). De raad hanteert daarbij een beoordelingskader.

In de regeling op het specifiek cultuurbeleid beschrijft de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) waar instellingen aan moeten voldoen om BIS-subsidie aan te kunnen vragen. 

Het concept van die regeling is op 16 juni naar de Tweede Kamer gezonden. Op 25 oktober heeft OCW bekend gemaakt dat het criterium ‘geografische spreiding’ een plek bij de hoofdcriteria heeft gekregen. Op basis van de regeling beoordeelt de raad iedere instelling die een aanvraag indient. Dat doet hij aan de hand van een beoordelingskader. Hierin staat hoe de raad uitvoering geeft aan de regeling en hoe zijn adviezen tot stand komen. Het beoordelingskader biedt de instellingen duidelijkheid over de informatie die zij in hun aanvraag moeten geven.

De vijf hoofdcriteria voor de beoordeling zijn:

1. artistieke en/of inhoudelijke kwaliteit
2. maatschappelijke betekenis
3. toegankelijkheid
4. bedrijfsmatige gezondheid
5. geografische spreiding

De aanvraagprocedure voor de nieuwe subsidieperiode start op 1 december 2023. Op 23 november 2023 organiseert de Raad voor Cultuur samen met het ministerie van OCW een online informatiebijeenkomst voor alle potentiële aanvragers. Deze bijeenkomst biedt informatie over de BIS en wat de belangrijkste momenten zijn in aanloop naar de nieuwe subsidieperiode.

Klik hier voor meer informatie over deze belangrijkste momenten.