Reactie Popcoalitie op Popnota Bussemaker
04/04/2016

Geachte mevrouw Bussemaker,

Met uw brief van 9 maart j.l. onder de titel Een Investering In Popmuziek geeft u uitvoering aan de motie nr. 32820-159. De Popcoalitie is blij met het verschijnen van het stuk. Wij zijn van mening dat hiervan een positieve impuls uit gaat. Wij bedanken ook Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren voor het indienen van de motie die tot de notitie heeft geleid.

De Popcoalitie is het samenwerkingsverband van een groot aantal organisaties uit de pop- en dancemuzieksector. Deze samenwerking heeft als doel randvoorwaarden te creëren waar de gehele pop en dance sector van kan profiteren. Als onderdeel van het topsectorenbeleid wil de Popcoalitie deze infrastructuur steviger verankeren, onder meer door meer onderzoek, meer ruimte voor talentontwikkeling en door een solide exportbeleid. Daarbij is het van belang dat de Popcoalitie in deze nota door u voor haar rol wordt erkend.

Voor het eerst heeft een minister het beleid op het gebied van popmuziek in samenhang benoemd. Dit is een stimulans voor de samenwerking tussen de overheid en de popsector. Popmuziek maakt al vele jaren deel uit van het cultuurbeleid en sinds enige tijd ook van het topsectorenbeleid. Het is goed te lezen dat u met ons van mening bent dat pop, urban en dance niet alleen mooie kunstvormen zijn - bronnen van vermaak en ontspanning - maar ook onderdeel vormen van een hele creatieve economie. En dat popmuziek, net als topsport, een sector is waarin een brede basis en goede doorstroommogelijkheden leiden tot een succesvolle top.

De Popcoalitie is verheugd met het belang dat u hecht aan talentontwikkeling. De door u genoemde voorbeelden zijn wat dat betreft goed gekozen. Belangrijk is dat op dit terrein een constante dialoog ontstaat. Initiatieven als platform muziekeducatie en Buma Music Academy verdienen het om structureel belegd te worden.

Wij zijn ook blij met het bedrag van 60.000 euro dat u ter beschikking stelt voor onderzoek naar de positie van de podia over de volle breedte van de popmuziek. Als onderdeel van dit onderzoek kan er mogelijk ook worden gekeken naar de steeds grotere rol van festivals in de live muziek-sector en hun bijdrage aan, bijvoorbeeld, talentontwikkeling. In deze verdient de verschuiving van de verhouding tussen poppodia en festivals aandacht. Wij praten graag verder met het Fonds Podiumkunsten over de invulling van dit onderzoek.

Wij zijn het met u eens dat de lokale overheden in deze een rol hebben en zien ook met instemming dat u over de positie van de podia met hen het gesprek aangaat. Het lijkt ons een goede gedachte de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Interprovinciaal Overleg (IPO) hierin te betrekken en gesprekspartner te laten zijn voor de Popcoalitie. Recent heeft de Popcoalitie een voorstel gedaan te investeren in de promotie en marketing van Nederlandse pop- en dancemuziek in het buitenland. We zijn blij met de door u toegezegde 190.000 euro om dit beleid op te starten en hiervoor vanaf 2017 jaarlijks 500.000 euro vrij te maken. Wij gaan hier samen met het Fonds Podiumkunsten graag op verder.

In uw nota noemt u de arbeidsmarktpositie van popmusici terecht zorgwekkend. Met het oog hierop stelt Popcoalitie-lid Stichting Sena voor een Investeringsfonds Pop in het leven te roepen. De financiering hiervoor zou moeten komen uit de extra middelen die u ter beschikking heeft gesteld voor de verbetering van de arbeidsmarktpositie van podiumkunstenaars. Sena is bereid voor zo’n fonds een bedrag te matchen van 300.000 euro per jaar voor de komende drie jaar. Hiermee zou een investeringsfonds op korte termijn kunnen worden gerealiseerd.

Een Investering In Popmuziek is een markeringspunt in de dialoog die wij als Popcoalitie met u hebben. Een dialoog die wat ons betreft steeds doorgaat. Als platform van de sector streeft de Popcoalitie ernaar verder te professionaliseren en een zo breed mogelijk draagvlak te creëren. Ondertussen praten wij graag verder met uw ministerie, het Fonds Podiumkunsten en andere relevante partijen.

Met vriendelijke groet,

Namens de Popcoalitie,

Jan van der Plas, voorzitter

Position Paper
Het samenwerkingsverband van de Nederlandse popmuziek formuleert hierin een prioriteitenlijst met investeringen die noodzakelijk zijn om de succesvolle nederpop haar positie te doen behouden en de kansen die de internationale markt biedt te benutten.