7 juni 2023

Kunstenbond pleit voor behoud laag btw-tarief op cultuur

Wel of niet doorberekenen? Oftewel: hoe vang je de gestegen kosten van huur, energie en boodschappen op zonder jezelf uit de markt te prijzen? Ongekende kostenstijgingen zetten zzp’ers voor het blok. Tot overmaat van ramp onderzoekt het kabinet nu mogelijkheden om het btw-tarief op cultuur te verhogen. Voor de Kunstenbond is de maat vol.

Uit onderzoek van het CBS blijkt dat ongeveer de helft van alle MKB-bedrijven in de culturele sector de heersende kostenstijgingen niet volledig kunnen doorberekenen aan hun klanten. Als belangrijkste reden wordt hiervoor genoemd dat dit tot verlies van klanten zou leiden. Slechts 11% van de bedrijven geeft aan kostenstijgingen wél volledig door te kunnen berekenen.

HOGERE BTW OP CULTUUR: EEN VERKEERDE MAATREGEL OP HET VERKEERDE MOMENT

Bovenop deze stijgende kosten onderzoekt het kabinet mogelijkheden om het verlaagde btw-tarief van 9% voor cultuur (beeldende kunst, boeken, bioscopen, podia) aan te passen of zelfs te schrappen. Dat heeft directe gevolgen voor de betaalbaarheid en toegankelijkheid van cultuur – en dus voor de inkomens van kunstenaars, in tijden waarin inflatie, koopkrachtverlies en armoede al toenemen. Extra belasting heffen bij burgers is daarbij de verkeerde weg om ongelijkheid aan te pakken.

LAAG TARIEF IS DOELTREFFEND

Het kabinet baseert zich op een recent verschenen evaluatierapport over het verlaagde btw-tarief, dat deze toetst op doeltreffendheid en doelmatigheid. Daarbij shopt het kabinet selectief uit het rapport. In de voorjaarsnota staat dat het kabinet alleen kijkt naar doelmatigheid. De onderzoekers concluderen echter dat voor bioscopen, podiumkunsten en musea het lage btw-tarief waarschijnlijk wél doeltreffend is, ook als is doelmatigheid niet te meten.

VERHOGING IS VOOR DE KUNSTENBOND ONBESPREEKBAAR

In tijden van inflatie, koopkrachtdaling, afschaffing van het scholingsbudget STAP, afbouw van de zelfstandigenaftrek en de introductie van een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering zijn het ondernemers met de minste marktmacht die de klappen opvangen. Aanpassing van het btw-tarief kan daar niet meer bij. Voor de Kunstenbond is het behoud van het lage btw-tarief essentieel. Wij pleiten daarbij juist voor extra fiscale maatregelen om de culturele zzp’er tegemoet te komen en te compenseren voor alle extra kosten. Er moet eindelijk een eerlijke prijs voor het werk van cultuurmakers worden betaald.