15 mei 2024

Jaarrapportage 2023 Cultuurmonitor: ‘Het publiek komt terug, maar zorgen blijven’

Het culturele landschap bloeit weer op na de coronapandemie. Bezoekersaantallen stijgen bij musea, bioscopen, poppodia en theaters. Toch zijn de zorgen nog niet weg.

Dat blijkt uit nieuwe analyses van de Boekmanstichting voor de Cultuurmonitor.

Kunst en cultuur is voor veel Nederlanders van zes jaar en ouder een belangrijke vorm van vrijetijdsbesteding. Een grote meerderheid (87 procent) bezocht in 2022 jaarlijks één of meer culturele activiteiten. Daarmee is het aandeel cultuurbezoekers weer bijna terug op het niveau van voor de coronapandemie (2018: 90 procent). Het terugkerende publiek past in het algemene patroon van toegenomen bestedingen door consumenten.

Opvallend is dat de meeste vormen van kunst- en cultuurbeoefening gelijk blijven sinds de eerste meting uit 2012. Ook geeft 53 procent van de Nederlanders aan dat ze tevreden zijn met het culturele aanbod in hun woonomgeving, 42 procent is neutraal en 5 procent is ontevreden.

Zorgen zijn niet weg in de sector

Ondanks de stijgende bezoekersaantallen worden verschillende delen van de culturele en creatieve sector geconfronteerd met forse uitdagingen. Denk aan sterke kostenstijgingen voor personeel en huisvesting, problemen op de arbeidsmarkt en zorgen over kunstmatige intelligentie (AI). En ondanks de inzet van culturele instellingen om diversiteit en inclusie te bevorderen, zijn hardnekkige ongelijkheden in de sector niet opgelost. Uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen, in opdracht van de Boekmanstichting, blijkt daarnaast dat twee op de drie ondervraagde Nederlanders vindt dat de culturele sector duurzamer moet worden.

Resultaten online beschikbaar

De Boekmanstichting brengt met de Cultuurmonitor jaarlijks de stand van de kunst- en cultuursector in kaart. Dat doet het onafhankelijke kenniscentrum door gegevens te verzamelen, gesprekken te voeren met het veld en de uitkomsten te analyseren. Er wordt onder andere gebruik gemaakt van data van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), brancheverenigingen, koepelorganisaties en openbare bronnen.

De resultaten en analyses zijn vanaf nu voor iedereen online beschikbaar. De Jaarrapportage 2023 geeft een samenvatting van de belangrijkste onderwerpen en veranderingen in de culturele sector als geheel. De thema- en domeinpagina’s gaan dieper in op een specifiek onderwerp en tonen kerncijfers, analyses, trends en ontwikkelingen, en interactieve visualisaties. Het dashboard bestaat uit 214 indicatoren op nationaal niveau en 133 op regionaal niveau.

Om een goed beeld te krijgen van het culturele leven in Nederland is het vanaf nu ook mogelijk om de data op provinciaal en gemeentelijk niveau verder uit te splitsen. Voor gemeenten doet de Boekmanstichting dit stapsgewijs en breidt dit de komende jaren verder uit.

Op www.cultuurmonitor.nl vind je de meest recente cijfers en analyses over het culturele leven in Nederland.