17 oktober 2023

Fonds Podiumkunsten publiceert meerjarige subsidieregelingen voor de periode 25-28

Op 16 oktober publiceert het FPK de nieuwe meerjarige regelingen voor de periode 2025-2028: de meerjarige productiesubsidie en de meerjarige festivalsubsidie.

Het aanvraagloket opent op 1 december 2023 en sluit op 31 januari 2024. De besluiten worden begin juli 2024 gepubliceerd. De planning van de meerjarige subsidies is afgestemd op die van het Rijk, de Rijkscultuurfondsen en een aantal lagere overheden. De meerjarige subsidies voor producties en festivals zijn eens in de vier jaar aan te vragen. Ze bieden professionele gezelschappen, makers(collectieven), ensembles en festivalorganisaties de kans om in continuïteit met ondersteuning van het Rijk te werken. Daarmee levert het Fonds een basis voor het produceren van actuele en onderscheidende podiumkunsten en de aansluiting daarvan bij een breed publiek.

Het Fonds Podiumkunsten licht toe:

“Staatssecretaris Uslu (Cultuur en Media) wil de sector rust en stabiliteit bieden door de komende periode geen grote veranderingen aan te brengen aan de Rijksondersteuning. De pandemie heeft een onmiskenbare impact gehad op artistieke en cijfermatige resultaten. Daarom kijkt het Fonds met coulance terug op de periode 2021-2024 en is de basis van de meerjarige subsidieregelingen grotendeels gelijk gebleven. Het budget dat het Fonds ter beschikking heeft is ook ongewijzigd, dat wil zeggen inclusief de aanvullende middelen uit het najaar van 2020.”

“Tegelijkertijd zijn er veranderingen doorgevoerd. Zo is het toepassen van de drie gedragscodes (Code Diversiteit & Inclusie, Fair Practice Code en Governance Code Cultuur) voorwaardelijk voor Rijkssubsidiëring. We leggen meer nadruk op spreiding omdat we willen dat iedereen in Nederland en het Caribisch deel van het Koninkrijk toegang heeft tot professionele podiumkunst. We verwachten daarbij van alle aanvragers dat ze zich inspannen om een zo breed mogelijk publiek te vinden voor hun werk. ”

“Tot slot: we zien dat veel organisaties financieel kwetsbaar zijn, terwijl er tegelijk grote uitdagingen zijn. Om organisaties ruimte te bieden in te kunnen spelen op (maatschappelijke) ontwikkelingen, kiezen we ervoor om de subsidiebedragen te verhogen. Deze versterking enerzijds betekent onvermijdelijk ook dat voor de periode 2025-2028 minder aanvragen gehonoreerd kunnen worden dan in de huidige periode. ”

Lees de regelingen

Op de regelingpagina’s van de meerjarige productiesubsidie en de meerjarige festivalsubsidie vind je meer informatie over de subsidievereisten, beoordelingscriteria en beschikbare subsidiebedragen. Ook lees je daar hoe je de subsidie vanaf 1 december kunt aanvragen.

Heb je vragen?

Het FPK organiseert drie informatiebijeenkomsten over de meerjarige subsidies 2025-2028, op vrijdag 20 oktober (Zwolle), maandag 23 oktober (Eindhoven) en dinsdag 24 oktober (Den Haag, volgeboekt). Tijdens de bijeenkomsten kun je vragen stellen aan medewerkers van het Fonds. Aanmelden voor de bijeenkomsten in Zwolle en Eindhoven is nog mogelijk.