Popcoalitie
18 november 2022

Eenmalige uitkering medewerkers poppodia en festivals

Werknemers in de popsector krijgen dit jaar een eenmalige uitkering van €1100,- ter compensatie van het koopkrachtverlies als gevolg van de inflatie. De Kunstenbond en de Werkgeversvereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (WNPF) zijn dat overeengekomen. Hiermee wordt een broodnodige  bijdrage geleverd aan het besteedbare inkomen van de medewerkers die onder de cao Nederlandse Poppodia en -Festivals vallen. Doordat het bedrag onafhankelijk is van de inschaling, worden medewerkers in lagere salarisschalen in verhouding meer gecompenseerd.

Deze afspraak over een eenmalige uitkering wordt als een addendum toegevoegd aan de huidige cao, die in december 2021 was vastgesteld met een looptijd tot eind 2023. In die cao was een op dat moment redelijke loonsverhoging afgesproken. Dat de inflatie in 2022 tot recordhoogte zou stijgen, kon destijds niet worden voorzien. Om meer recht te doen aan de prijsontwikkeling van afgelopen jaar hebben de Kunstenbond en de werkgeversorganisatie WNPF deze aanvullende afspraak gemaakt.

De overheid heeft maatregelen getroffen om het koopkrachtverlies deels te compenseren, zoals een tegemoetkoming in de energielasten en een prijsplafond voor energie. De overheid heeft gesuggereerd dat ook de werkgevers een steentje zouden kunnen bijdragen. Uiteraard worden de meeste werkgevers in de popsector zelf ook getroffen door de hoge energiekosten en de daarbij behorende inflatie. Toch nemen werkgevers van de bij de WNPF aangesloten poppodia en -festivals hier hun verantwoordelijkheid om de werknemers te helpen, omdat zij zien dat deze eenmalige uitkering een broodnodige bijdrage is voor hen die live popmuziek mede mogelijk maken.

Werknemers krijgen in de maand december een extra eenmalige uitkering van €1100,- bruto, naar rato van het aantal contracturen in het dienstverband. Op deze wijze wordt een deel van de extra kosten die de werknemers het afgelopen jaar hebben gemaakt gecompenseerd, waarbij medewerkers in lagere slarisschalen een relatief hogere compensatie krijgen.

Volgend jaar gaan de Kunstenbond en WNPF opnieuw om tafel om het gesprek over de collectieve arbeidsvoorwaarden te voeren. De ontwikkelingen op het gebied van inflatie worden dan uiteraard opnieuw meegenomen.

Via de Kunstenbond, lees hier meer.