22 maart 2024

De stap naar goed werkgeverschap: Van opdrachtgever naar werkgever in de culturele en creatieve sector

In de culturele en creatieve sector wordt veel werk verricht door zzp’ers. Dit levert flexibiliteit op, maar tegelijkertijd ook kwetsbare werkenden en beperkte continuïteit binnen organisaties. Daarom wordt er geprobeerd om het aandeel en aantal zzp’ers meer in balans te brengen. Opdracht- en werkgevers kunnen hier aan bijdragen door, wanneer passend, een opdracht aan een zzp’er om te zetten naar werk in dienstverband. De stap naar (goed) werkgeverschap is echter niet zomaar gezet. In opdracht van Platform ACCT heeft onafhankelijk advies- en onderzoeksbureau DSP de drempels, meerkosten én handvatten in kaart gebracht.

Aanleiding en opzet onderzoek

De Arbeidsmarktagenda, de Fair Practice Code en de programmalijn ‘Flex naar vast(er)’ van het programma Oog voor Impuls waren voor Platform ACCT de aanleiding voor het in kaart brengen van de drempels die organisaties ervaren bij het in dienst nemen van zzp’ers. Platform ACCT wil daarnaast de mogelijkheden verkennen om die drempels te verkleinen.

Hiertoe heeft DSP, in samenwerking met een begeleidingscommissie, een onderzoekstraject doorlopen: bij zeven culturele organisaties is in beeld gebracht welke drempels worden ervaren bij het uitvoeren van (goed) werkgeverschap en wat de (meer)kosten zijn van het in dienst nemen van een zzp’er. Het betreft culturele instellingen binnen uiteenlopende deelsectoren, met verschillende rollen in de keten, verschillende financieringsmodellen en weinig tot geen ervaring met werkgeverschap.

Onderzoeksresultaten

Het resultaat van het onderzoek is tweeledig:

1.     het verschaft beter zicht op de kosten die organisaties maken als zij werk in dienstverband laten uitvoeren in plaats van op zzp-basis. Het betreft dan niet alleen een vertaling van zzp-tarieven naar arbeidsvoorwaarden voor werknemers, maar ook de kosten die direct en indirect verbonden zijn aan de verantwoordelijkheden van een werkgever.

2.     het biedt deze (kleine) organisaties én subsidieverstrekkers (fondsen en overheden) handvatten voor versterking van fair practice en goed werkgeverschap en voor het verminderen van schijnzelfstandigheid in de sector.

Bij alle culturele organisaties in het onderzoek was er sprake van een kostenstijging. Een deel van deze meerkosten zit in fair pay, een deel komt voort uit wettelijke verplichtingen en een ander deel betreft vrijwillige invulling van goed werkgeverschap. De volgende vraag is hoe en of organisaties de stap naar (goed) werkgeverschap kunnen nemen in de context van onzekere inkomsten en tijdelijke subsidies.

Lees hier het volledige onderzoeksrapport:

Onderzoeksrapport ‘De stap naar goed werkgeverschap’