22 april 2022

Compensatieregeling ronde 4 opent op maandag 25 april

De compensatieregeling compenseert producenten en organisatoren van concerten voor misgelopen ticketverkoop opbrengsten als gevolg van de door de overheid opgelegde coronamaatregelen. Het gaat hierbij om concerten tussen 1 februari en 8 maart 2022.

De regeling is voor rechtspersonen die concerten of voorstellingen van professionele podiumkunstenaars produceren. De Compensatieregeling heeft een budget van 40 miljoen en compenseert maximaal 85% van de kaartverkoopopbrengsten die zijn misgelopen voor concerten tussen 1 februari en 8 maart. De aanvraag indienen kan hier.

Het kabinet heeft een bedrag van 40 miljoen euro beschikbaar gesteld als tegemoetkoming voor misgelopen recetteopbrengsten. De tegemoetkoming bestaat uit maximaal 85% van de verkoopcapaciteit minus de wel ontvangen recetteopbrengsten. Het bestuur beoogt met deze regeling eraan bij te dragen dat concerten en voorstellingen doorgaan ondanks (de nadelige gevolgen van) beperkende covid19-maatregelen. Daarnaast is het doel van de regeling om zo breed mogelijk tegemoet te komen aan de verloren inkomsten, waarbij nadrukkelijk de intentie is dat gelden via producenten zo snel mogelijk terechtkomen bij uitvoerenden en zzp’ers in verschillende functiegroepen. Producenten worden geacht op basis van de tegemoetkoming zzp’ers en andere betrokkenen zoals de podia zoveel mogelijk door te betalen conform overeengekomen afspraken. Het Fonds Podiumkunsten heeft de opdracht gekregen om het bedrag van 40 miljoen euro te verdelen.

Waarvoor

De regeling is bedoeld voor concerten en voorstellingen die zijn gemaakt en uitgevoerd door podiumkunstenaars die artistiek-inhoudelijk actief zijn in de podiumkunsten en in die hoedanigheid aantoonbaar geïntegreerd zijn in de professionele podiumkunstpraktijk in Nederland. Het gaat om concerten en voorstellingen die in Nederland zijn geproduceerd. Buitenlands aanbod komt dus niet in aanmerking voor deze regeling.

Deze regeling biedt een financiële tegemoetkoming voor concerten en voorstellingen die hebben plaatsgevonden in de periode van 1 februari tot en met 8 maart 2022 en die te maken hebben gekregen met een capaciteitsverlaging door de covid19-maatregelen. Tot slot geldt een overgangsperiode van 1 februari tot en met 15 februari 2022. Voor die periode geldt dat annuleringen in aanmerking komen voor subsidie, omdat uit de praktijk bleek dat niet in alle gevallen de activiteiten direct konden worden hervat.

Aanvrager

Een aanvraag kan worden ingediend door een rechtspersoon die primair gericht is op het ontwikkelen en produceren van concerten en/of voorstellingen door professionele podiumkunstenaars. Dit moet blijken uit de statuten en/of de feitelijke activiteiten. =

Subsidiehoogte

Het subsidiebedrag bedraagt 85% van de verkoopcapaciteit minus het aantal kaarten dat is verkocht. Dit aantal wordt vermenigvuldigd met de (gemiddelde) prijs van de toegangskaart exclusief btw. Het is aan de aanvrager om een (gemiddelde) prijs te berekenen aan de hand van daadwerkelijk gerealiseerde inkomsten in het geval het concert of de voorstelling heeft plaatsgevonden of aan de hand van de begrote inkomsten voor het concert of de voorstelling. Met verkoopcapaciteit wordt het volgende bedoeld: het aantal kaarten dat zou worden verkocht volgens de afspraken met de artiest(en). Dit aantal is in beginsel lager dan de vergunde capaciteit. Bij het aantal kaarten dat is verkocht, houdt het Fonds er rekening mee dat een percentage van maximaal 2,5% bestaat uit vrijkaarten voor gasten.

In een aantal gevallen zal worden bezien of er reden is het maximale subsidiebedrag dat de uitkomst van de rekenregel is, te verlagen. Dat geldt allereerst voor concerten en voorstellingen waarvan aannemelijk is dat de uitkomst van de rekenregel niet goed aansluit op de feitelijke situatie. Daarnaast bevat de regeling een grondslag voor verrekening als aangenomen moet worden dat voor specifieke kosten reeds compensatie is verstrekt, waaronder TVL. Een aanvrager moet desgevraagd inzicht kunnen geven in het bedrag dat reeds aan TVL is ontvangen.