4 november 2022

Bekendmaking tweejaarlijkse podiumregeling FPK

De Podiumregeling ondersteunt Nederlandse podia bij het presenteren van een professioneel, kwalitatief en pluriform podiumkunstenaanbod en draagt bij aan het opbouwen van een publiek daarvoor in hun eigen omgeving. De subsidie wordt verleend voor een periode van twee jaar en vervangt per 1 januari 2023 andere programmeringsregelingen zoals de Subsidie Reguliere Programmering Theater- en Concertzalen (SRP), Subsidie Kleinschalige en Incidentele Programmering (SKIP) Categorie 2 en 3 en last but not least de Subsidie Programmering Podium Popmuziek (Kernpodiumregeling).

Honoreringen in cijfers

Tweehonderd organisaties dienden een aanvraag in voor de Podiumregeling, waarvan 186 aanvragen voldeden aan de eisen. Het Fonds honoreert 107 aanvragen voor een programmeringsbijdrage, tussen de 13.750 en 55.000 euro per jaar, voor een jaarlijks totaalbedrag van 3.875.000 euro. Daarnaast verleent het Fonds 51 van de 95 aangevraagde productiebijdragen van 25.000 euro per jaar, met een jaarlijks totaalbedrag van 1.275.000 euro.

Productiebijdragen zijn alleen toegekend voor aanvragen waarbij de beoordelingscommissie positief adviseerde over de programmeringsbijdrage. Vier podia ontvangen enkel een productiebijdrage, omdat hun aanvraag voor de programmeringsbijdrage ondanks een positief advies niet gehonoreerd is vanwege ontoereikend budget.

Regionale spreiding

Aanvragen zijn per landsdeel beoordeeld door commissies die zowel een landelijk als een lokaal perspectief hanteerden. De regionale context woog daarom prominenter mee in de beoordeling. Commissies beoordeelden aanvragen op basis van artistieke positionering, publieksfunctie en inbedding in de omgeving.

Voor elk van de zes landsdelen was een apart budget beschikbaar voor de programmeringsbijdragen. Daarmee was er sprake van een evenwichtige spreiding van middelen over heel Nederland. Elke landsdeelcommissie kon maximaal 10 podia voordragen voor een productiebijdrage, met uitzondering van het Caribische deel van het Koninkrijk, dat 1 voordracht kon doen.

Wisselwerking en talentontwikkeling

De commissies roemen het aantal podia dat zichzelf in artistieke zin en richting het publiek overtuigend wist te positioneren. Bij deze podia speelt de eigen omgeving vaak een belangrijke rol bij het maken van programmakeuzes.

Het aantal aanvragen voor een productiebijdrage toont daarnaast dat veel podia een producerende functie vervullen of een actieve rol spelen op het gebied van talentontwikkeling. Denk bijvoorbeeld aan het organiseren van residenties of werkplaatsprojecten met nieuwe makers, het creëren van broedplaatsen of het coproduceren van theaterproducties met lokale presentatieplekken. Podia dragen daarmee bij aan de ontwikkeling van een lokale maakcultuur – een belangrijke doelstelling van de Podiumregeling.

De uiterste indiendatum was 6 juli 2022.

Voor wie was deze subsidie bedoeld?

De Podiumregeling is bedoeld voor rechtspersonen die artistiek en financieel eindverantwoordelijk zijn voor de programmering van één of meer podia.

Het Fonds Podiumkunsten spreekt van een podium wanneer je als organisatie hoofdgebruiker bent van een gebouw met een of meer theater- of concertzalen, en daarin op regelmatige basis professionele podiumkunstenaars en publiek samenbrengt bij voorstellingen of concerten.

FAQ: Podiumregeling

Lees hier de veel gestelde vragen en de bijbehorende antwoorden over de regeling.