3 juli 2024

47 aanvragen krijgen steun binnen de Meerjarenregelingen Talentontwikkeling en Co-creatie 2025-2028 van het Fonds Cultuurparticipatie

De besluiten over de meerjarenregelingen Co-creatie en Talentontwikkeling zijn bekend. Met een bedrag van 30,5 miljoen euro ondersteunt het Fonds voor Cultuurparticipatie vanaf 2025 47 instellingen in Nederland.

Werkwijze en uitslag

De inspanningen om de regelingen van het Fonds toegankelijker te maken voor een bredere groep aanvragers hebben geleid tot een toename van het aantal aanvragen. Binnen de meerjarenregelingen Talentontwikkeling en Co-creatie gaat het in totaal om 167 aanvragen. Bij elkaar gaat het om een bedrag van ruim 111 miljoen euro. Er is 30,5 miljoen euro beschikbaar. 
 
Om een gelijk speelveld te behouden en tot een weloverwogen en gedegen advies te komen, is er gewerkt met externe adviescommissies. Alle aanvragen die aansloten bij de regelingen en voldeden aan de voorwaarden zijn in behandeling genomen en aan deze adviescommissies voorgelegd. Zij beoordeelden de aanvragen op inhoudelijke kwaliteit (zoals een heldere doelgroep, outcome en activiteiten die daarbij passen), maatschappelijke betekenis (aansluiting bij maatschappelijke thema’s en behoeften), toegankelijkheid (fysiek, financieel en digitaal, oog voor de Code Diversiteit & Inclusie) en gezonde bedrijfsvoering (solide, gevarieerde inkomstenmix en toepassing van de Governance Code Cultuur en Fair Practice Code). 
 
Uiteindelijk hebben we aan 47 initiatieven subsidie toegekend:

  • 26 van de 101 aanvragen voor Talentontwikkeling 
  • 21 van de 66 aanvragen voor Co-creatie 

Bekijk hier de publicatie met daarin alle adviezen

Over de meerjarenregelingen

Met de meerjarenregelingen legt het Fonds Cultuurparticipatie voor de komende vier jaar een stevig en duurzaam fundament in de amateurkunst en cultuurparticipatie. Van 1 november 2023 tot en met 31 januari 2024 hadden aanvragers de mogelijkheid een subsidieaanvraag te doen voor de meerjarenregelingen Talentontwikkeling en Co-creatie. Bij Talentontwikkeling kon dat bij de deelregelingen Instellingen en Festivals. Bij Co-creatie ging het om de deelregelingen Instellingen, Festivals en Cross-sectoraal. De adviezen voor de meerjarenregeling Cultuureducatie met Kwaliteit volgen op een later moment.

De bekendmaking van de toekenningen binnen de meerjarenregelingen Talentontwikkeling en Co-creatie valt tegelijk met de bekendmaking van het advies van de Raad voor Cultuur over de subsidieaanvragen die zijn ingediend voor de culturele basisinfrastructuur (bis) 2025-2028. Daarnaast ook met de bekendmaking van toekenningen voor de meerjarige subsidies van het Mondriaan Fonds, het Fonds Podiumkunsten, het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, het Filmfonds en het Letterenfonds. Zo dragen ze gezamenlijk bij aan een hoogwaardig, divers en toegankelijk cultureel aanbod in alle delen van het Koninkrijk.