Reactie Popcoalitie op afwijzingen bij cultuurfondsen
03/10/2016

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vaste Kamercommissie voor OCW

Postbus 20018

2500 EA Den Haag

C.c.:

Raad voor Cultuur

T.a.v. dhr. Joop Daalmeijer

Prins Willem Alexanderhof 20

2595 BE Den Haag

Betreft: Cultuurbeleid 2017-2020

Hilversum, 16 september 2016.

Geachte dames en heren,

De toekenningen en afwijzingen bij de landelijke culturele fondsen hebben de afgelopen tijd veel beroering gegeven, ook binnen de popsector. De Popcoalitie is blij met het feit dat de overheid investeert in Nederlandse cultuur en dat popmuziek hierin inmiddels wordt erkend als een volwaardig onderdeel daarvan. Het ontbreken van een gedegen visie op popmuziek zien wij echter als een gemis.

Leidend in het cultuurbeleid is de Raad voor Cultuur. Op dit moment heeft die onvoldoende aandacht voor de specifieke positie van popmuziek. Dat de Raad voor Cultuur in haar nota 2017-2020 popmuziek slechts eenmaal noemt en dan nog slechts in een voetnoot, is illustratief hiervoor. Doordat in het advies voor de Raad voor Cultuur nauwelijks aandacht is voor popmuziek wordt geen recht gedaan aan de positie die popmuziek inneemt in het culturele en economische landschap.

Een integrale visie vanuit de ministeries van Onderwijs Cultuur & Wetenschap (OCW), Veiligheid en Justitie en Economische Zaken is gewenst om de positie van de popmuziek te versterken. Juist binnen een integrale visie zou duidelijk worden wat het belang is van evenementen die gericht zijn op talentontwikkeling en het ontwikkelen van de internationale marktpositie. De Popnota die de minister eerder dit jaar heeft laten verschijnen is een eerste stap in de goede richting, maar inhoudelijk een nog verre van compleet verhaal. Bij deze dringen we nogmaals aan op een integraal popbeleid, waarin regelingen inspelen op de eigen dynamiek van de popsector en goed op elkaar aansluiten.

Het ontbreken van een visie op popmuziek wreekt zich ook in de toekenningen en afwijzingen bij de landelijke culturele fondsen. Bij elkaar opgeteld is popmuziek er deze ronde bekaaid vanaf. Meerdere voorzieningen die belangrijk zijn voor de talentontwikkeling in de Nederlandse popmuziek zijn buiten de boot. We noemen hierbij de aanvragen van Eurosonic Noorderslag, Amsterdam Dance Event, De Grote Prijs van Nederland, Into The Great Wide Open, Motel Mozaïque, Cross-Linx, Welcome To The Village en in het verlengde hiervan het door Sena voorgestelde Muziekproductiefonds.

Wij verzoeken u een eventueel beschikbaar extra budget voor kunst en cultuur mede aan te wenden voor het alsnog honoreren van de genoemde aanvragen.

Met vriendelijke groet,

Namens de Popcoalitie,

Jan van der Plas

Voorzitter

Position Paper
Het samenwerkingsverband van de Nederlandse popmuziek formuleert hierin een prioriteitenlijst met investeringen die noodzakelijk zijn om de succesvolle nederpop haar positie te doen behouden en de kansen die de internationale markt biedt te benutten.