Geachte mevrouw Bussemaker,

 

Met uw brief van 9 maart j.l. onder de titel Een Investering In Popmuziek geeft u uitvoering

aan de motie nr. 32820-159. De Popcoalitie is blij met het verschijnen van het stuk. Wij zijn

van mening dat hiervan een positieve impuls uit gaat. Wij bedanken ook Esther Ouwehand

van de Partij voor de Dieren voor het indienen van de motie die tot de notitie heeft geleid.

De Popcoalitie is het samenwerkingsverband van een groot aantal organisaties uit de popen

dancemuzieksector. Deze samenwerking heeft als doel randvoorwaarden te creëren waar

de gehele pop en dance sector van kan profiteren. Als onderdeel van het topsectorenbeleid

wil de Popcoalitie deze infrastructuur steviger verankeren, onder meer door meer

onderzoek, meer ruimte voor talentontwikkeling en door een solide exportbeleid. Daarbij is

het van belang dat de Popcoalitie in deze nota door u voor haar rol wordt erkend.

 

Voor het eerst heeft een minister het beleid op het gebied van popmuziek in samenhang

benoemd. Dit is een stimulans voor de samenwerking tussen de overheid en de popsector.

Popmuziek maakt al vele jaren deel uit van het cultuurbeleid en sinds enige tijd ook van het

topsectorenbeleid. Het is goed te lezen dat u met ons van mening bent dat pop, urban en

dance niet alleen mooie kunstvormen zijn - bronnen van vermaak en ontspanning - maar ook

onderdeel vormen van een hele creatieve economie. En dat popmuziek, net als topsport,

een sector is waarin een brede basis en goede doorstroommogelijkheden leiden tot een

succesvolle top.

 

De Popcoalitie is verheugd met het belang dat u hecht aan talentontwikkeling. De door u

genoemde voorbeelden zijn wat dat betreft goed gekozen. Belangrijk is dat op dit terrein

een constante dialoog ontstaat. Initiatieven als platform muziekeducatie en Buma Music

Academy verdienen het om structureel belegd te worden.

 

Wij zijn ook blij met het bedrag van 60.000 euro dat u ter beschikking stelt voor onderzoek

naar de positie van de podia over de volle breedte van de popmuziek.

Als onderdeel van dit onderzoek kan er mogelijk ook worden gekeken naar de steeds grotere

rol van festivals in de live muziek-sector en hun bijdrage aan, bijvoorbeeld,

talentontwikkeling. In deze verdient de verschuiving van de verhouding tussen poppodia en

festivals aandacht. Wij praten graag verder met het Fonds Podiumkunsten over de invulling

van dit onderzoek.

 

Wij zijn het met u eens dat de lokale overheden in deze een rol hebben en zien ook met

instemming dat u over de positie van de podia met hen het gesprek aangaat. Het lijkt ons

een goede gedachte de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Interprovinciaal

Overleg (IPO) hierin te betrekken en gesprekspartner te laten zijn voor de Popcoalitie.

Recent heeft de Popcoalitie een voorstel gedaan te investeren in de promotie en marketing

van Nederlandse pop- en dancemuziek in het buitenland. We zijn blij met de door u

toegezegde 190.000 euro om dit beleid op te starten en hiervoor vanaf 2017 jaarlijks

500.000 euro vrij te maken. Wij gaan hier samen met het Fonds Podiumkunsten graag op

verder.

 

In uw nota noemt u de arbeidsmarktpositie van popmusici terecht zorgwekkend. Met het

oog hierop stelt Popcoalitie-lid Stichting Sena voor een Investeringsfonds Pop in het leven te

roepen. De financiering hiervoor zou moeten komen uit de extra middelen die u ter

beschikking heeft gesteld voor de verbetering van de arbeidsmarktpositie van

podiumkunstenaars. Sena is bereid voor zo’n fonds een bedrag te matchen van 300.000 euro

per jaar voor de komende drie jaar. Hiermee zou een investeringsfonds op korte termijn

kunnen worden gerealiseerd.

 

Een Investering In Popmuziek is een markeringspunt in de dialoog die wij als Popcoalitie met

u hebben. Een dialoog die wat ons betreft steeds doorgaat. Als platform van de sector

streeft de Popcoalitie ernaar verder te professionaliseren en een zo breed mogelijk

draagvlak te creëren. Ondertussen praten wij graag verder met uw ministerie, het Fonds

Podiumkunsten en andere relevante partijen.

 

Met vriendelijke groet,

Namens de Popcoalitie,

Jan van der Plas, voorzitter

 

 

De Popcoalitie is een samenwerkingsverband van een groot aantal organisaties uit de pop- en dancemuzieksector, waaronder 3FM/NPO;

Buma Cultuur; Buma/Stemra; Mojo Concerts, FNV-KIEM/BV Pop; Music Managers Forum (MMFnl); Ntb; NVPI (branchevereniging van de

entertainmentindustrie); Open House; POPnl (het samenwerkingsverband tussen de twaalf provinciale popkoepels en die van de steden

Amsterdam, Den Haag en Rotterdam); Sena; Stichting Onafhankelijke Muziekproducenten (STOMP), Vereniging Nederlandse Poppodia en -

Festivals (VNPF); Vereniging van Evenementenmakers (VVEM) en diverse muziekvakopleidingen.

Meer informatie: Robbert Baruch, robbert.baruch@bumastemra.nl, 06-25056699

 
   « nieuwsoverzicht