Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vaste Kamercommissie voor OCW

Postbus 20018

2500 EA Den Haag

C.c.:

Raad voor Cultuur

T.a.v. dhr. Joop Daalmeijer

Prins Willem Alexanderhof 20

2595 BE Den Haag

 

Betreft: Cultuurbeleid 2017-2020

 

Hilversum, 16 september 2016.

 

Geachte dames en heren,

 

De toekenningen en afwijzingen bij de landelijke culturele fondsen hebben de afgelopen

tijd veel beroering gegeven, ook binnen de popsector. De Popcoalitie is blij met het feit

dat de overheid investeert in Nederlandse cultuur en dat popmuziek hierin inmiddels

wordt erkend als een volwaardig onderdeel daarvan. Het ontbreken van een gedegen

visie op popmuziek zien wij echter als een gemis.

Leidend in het cultuurbeleid is de Raad voor Cultuur. Op dit moment heeft die

onvoldoende aandacht voor de specifieke positie van popmuziek. Dat de Raad voor

Cultuur in haar nota 2017-2020 popmuziek slechts eenmaal noemt en dan nog slechts in

een voetnoot, is illustratief hiervoor. Doordat in het advies voor de Raad voor Cultuur

nauwelijks aandacht is voor popmuziek wordt geen recht gedaan aan de positie die

popmuziek inneemt in het culturele en economische landschap.

Een integrale visie vanuit de ministeries van Onderwijs Cultuur & Wetenschap (OCW),

Veiligheid en Justitie en Economische Zaken is gewenst om de positie van de popmuziek

te versterken. Juist binnen een integrale visie zou duidelijk worden wat het belang is van

evenementen die gericht zijn op talentontwikkeling en het ontwikkelen van de

internationale marktpositie. De Popnota die de minister eerder dit jaar heeft laten

verschijnen is een eerste stap in de goede richting, maar inhoudelijk een nog verre van

compleet verhaal. Bij deze dringen we nogmaals aan op een integraal popbeleid, waarin

regelingen inspelen op de eigen dynamiek van de popsector en goed op elkaar

aansluiten.

Het ontbreken van een visie op popmuziek wreekt zich ook in de toekenningen en

afwijzingen bij de landelijke culturele fondsen. Bij elkaar opgeteld is popmuziek er deze

ronde bekaaid vanaf. Meerdere voorzieningen die belangrijk zijn voor de

talentontwikkeling in de Nederlandse popmuziek zijn buiten de boot. We noemen

hierbij de aanvragen van Eurosonic Noorderslag, Amsterdam Dance Event, De Grote

Prijs van Nederland, Into The Great Wide Open, Motel Mozaïque, Cross-Linx, Welcome

To The Village en in het verlengde hiervan het door Sena voorgestelde

Muziekproductiefonds.

Wij verzoeken u een eventueel beschikbaar extra budget voor kunst en cultuur mede

aan te wenden voor het alsnog honoreren van de genoemde aanvragen.

 

Met vriendelijke groet,

 

Namens de Popcoalitie,

Jan van der Plas

Voorzitter

 

De Popcoalitie is een samenwerkingsverband van een groot aantal organisaties uit de pop- en dancemuzieksector, waaronder 3FM/NPO;

Beroepsvereniging Auteur-Muzikanten (BAM!), Buma Cultuur; Buma/Stemra; Mojo Concerts, FNV-KIEM/BV Pop; Music Managers Forum

(MMFnl); Ntb; NVPI (branchevereniging van de entertainmentindustrie); Open House; Dutch DJ Foundation (DDJF), ADE Beats, POPnl (het

samenwerkingsverband tussen de twaalf provinciale popkoepels en die van de steden Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Rotterdam); Sena;

Stichting Onafhankelijke Muziekproducenten (STOMP), Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF); Vereniging van

Evenementenmakers (VVEM) en diverse muziekvakopleidingen.