De Popcoalitie is een samenwerkingsverband van een groot aantal organisaties uit de pop‐ en dancemuzieksector, waaronder 3FM/NPO, Buma Cultuur, Buma/Stemra, FNV‐KIEM/BV Pop, MMFnl, Ntb, NVPI, Open House, POPnl, Sena Uitvoerende Kunstenaars, STOMP, VNPF, VVEM en diverse muziekvakopleidingen. 

 

 Popcoalitie: inzet voor een duurzaam popbeleid 

De Nederlandse popmuzieksector is een dynamische en groeiende sector met belangrijke maatschappelijke, culturele en economische waarde. Van alle cultuuruitingen heeft de popmuziek het grootste en breedste publieksbereik. Popmuziek zorgt voor beleving en identiteit; het legt laagdrempelige verbindingen met andere cultuuruitingen en sectoren. Als amateur of professional, als muzikant, producer, rapper, DJ, tekstschrijver, componist of in een andere rol; mensen die in deze sector actief zijn, zijn doorgaans zelfredzaam en ondernemend. Er is grote samenhang tussen de verschillende rollen in de popmuziek. Professionals zijn als amateur begonnen met een eerste muziekles. Op lokale podia hebben ze voor het eerst opgetreden voor een groter publiek. Om door te breken in het buitenland is veel ervaring, netwerk en doorzettingsvermogen nodig. Het is dan ook van groot belang dat de overheid mogelijkheden blijft bieden in alle geledingen van de popsector, zowel voor de popinfrastructuur als voor het ontwikkelpotentieel van de makers van popmuziek. 

Daarom vragen wij het volgende: 

 

1. Meer aandacht voor muziekonderwijs 

 

Muziekonderwijs is de basis voor liefde voor muziek. Kinderen komen op de basisschool voor het eerst in aanraking met muziek en muziekinstrumenten. Onderzoek heeft uitgewezen dat dit positieve effecten heeft op intelligentie, sociaal gedrag en concentratievermogen.123 Een gezamenlijke aanpak van basisscholen, muziekscholen en buurtcentra versterkt de actieve participatie van kinderen en jongeren. Goed muziekonderwijs vereist goede muziekvakopleidingen, met voldoende aandacht voor popmuziek, en ook ruime aandacht voor muziek op de PABO. 

1 Črnčec, R. et.al. (2006). The Cognitive and Academic Benefits of Music to Children: Facts and Fiction. Educational Psychology, 26 (4), 579-594. 

2 Gouzouasis P., Guhn, M., & Kishor, N. (2007). The predictive relationship between achievement and participation in music and achievement in core grade 12 academic subjects. Music Education Research, 9(1), 81-92. 

3 Schellenberg, E. Glenn, Nakata, Takayuki, Hunter, Patrick G., & Tamoto, Sachiko. (2007). Exposure to Music and Cognitive Performance: Tests of Children and Adults. Psychology of Music, 35(1), 5-19. 

- Veranker muziekonderwijs in primair en voortgezet onderwijs. 

-    Stimuleer de samenwerking met lokale partijen. 

Vergroot de aandacht voor muziekonderwijs op de PABO’s en lerarenopleidingen. 

 

2. Meer mogelijkheden voor talentontwikkeling 

 

Voor het ontwikkelen van talenten is een levendig live-circuit waar muzikanten kunnen optreden en professioneel begeleid worden van belang. Een keten van muziekscholen, poporganisaties, podia, festivals en boekers faciliteert en ondersteunt de talentontwikkeling. Als gevolg van stijgende beheerskosten, toenemende regeldruk en teruglopende subsidies zien podia zich gedwongen steeds veiliger te programmeren. Optredens zouden laagdrempelig moeten zijn, met weinig voorwaarden en veel ruimte voor programmering van talenten om zo garant te kunnen staan voor de artistieke diversiteit van pop. Belangrijke drivers van talentontwikkeling zijn talentconcoursen en de lokale en provinciale poporganisaties die dit mede mogelijk maken. Ook de dance kent een aantal specifieke talentontwikkelingsprogramma’s. Duurzame ondersteuning van dergelijke essentiële schakels voor talentontwikkeling is op zijn plaats. 

- Bevorder de mogelijkheden voor jonge talenten om lokaal podium te vinden. 

Versoepel de regels voor kleine podia en bevorder het (lokale) live-circuit. 

- Geef meer aandacht aan de artistieke ontwikkeling van opkomende artiesten, bijvoorbeeld door aanscherping van de afnameregeling voor popmuziek bij het Fonds Podiumkunsten. 

- Voorzie in structurele ondersteuning voor de concoursen en organisaties die talentontwikkeling mogelijk maken. 

 

 

3. Bescherming de rechten en inkomsten van makers en artiesten. 

 

De muzieksector is één van de grootste werkgevers in de Europese creatieve economie.4 Ook in Nederland is de economische waarde van popmuziek groot en treedt er een sterk hefboomeffect op. Veel andere sectoren profiteren van een sterke popmuzieksector. De huidige marktverhoudingen maken echter dat popmusici, zolang ze nog geen grote naamsbekendheid hebben, waaronder talenten, doorgaans de sluitpost op de begroting zijn.5 Tegelijkertijd zien we dat de inkomenspositie van muzikanten onder druk staat. Belangrijke factoren zijn de illegale verspreiding van opgenomen muziek, het feit dat sommige online intermediairs zich succesvol beroepen op ‘Safe Harbours’ in de e-commercerichtlijn (Facebook, SoundCloud)6 of zich door hun dominante marktpositie een voor makers zeer nadelige inkomstenverdeling kunnen veroorloven in online muziekdiensten (Spotify, YouTube). 

 

- Bescherm intellectueel eigendom en de mogelijkheden om er geld mee te verdienen. 

- Schenk aandacht aan de inkomenspositie van popmusici en veranker dit in de huidige en toekomstige popsubsidieregelingen. 

- Spreek u uit tegen het gebruik van ‘Safe Harbours’. 

 

4. Bewaking van kwaliteit. 

 

De Nederlandse popsector is de afgelopen jaren sterk geprofessionaliseerd, wat geresulteerd heeft in een goed functionerende infrastructuur. Hierdoor is in een tijd van bezuinigingen op de podiumkunsten de artistieke verscheidenheid groot gebleven. Ook is de popsector voortdurend vernieuwend gebleven, met nieuwe methoden om publiek te trekken en veel inzet op innovatie bij evenementen zoals festivals en concerten. Dit maakt het voor (internationale) bedrijven in de popindustrie aantrekkelijk om zich in Nederland te vestigen, wat goed is voor de werkgelegenheid in de muzieksector en de gehele creatieve economie.7 In de verduurzaming van de kwaliteit van de sector heeft ook de overheid een rol, door onderzoek, verdere professionalisering en innovatie te faciliteren. Een integrale aanpak voor de popmuziek en popmusici vanuit de ministeries OCW, EZ, Financiën en Justitie voor de popsector is zeer wenselijk. 

- Verduurzaam de popsector door onderzoek, professionalisering en innovatie te stimuleren. 

Zorg voor een integrale aanpak voor duurzame, kwalitatief hoogwaardige carrières van popmusici 

 

5. Meer aandacht voor exportbevordering. 

 

Popmuziek is een internationale kunstvorm, waarin Nederlandse popsector concurreert met internationaal repertoire. Circa 90% van de exportwaarde van de podiumkunsten komt voor rekening van de popmuziek.8 De internationale exploitatie stijgt al jaren en is inmiddels goed voor een omzet van ruim 150 miljoen euro.9 Dit succes is voor een groot deel toe te schrijven aan het succes van de Nederlandse dance en het grote internationale netwerk dat de Nederlandse popmuzieksector heeft opgebouwd. Door de digitalisering neemt de druk van de internationale concurrentie echter toe. Tot op heden is er geen structurele beleid om opkomende Nederlandse artiesten te helpen bij het opbouwen en continueren van een duurzame internationale carrière. 

- Investeer in structurele voorzieningen voor de verbetering van de internationale concurrentiepositie van de Nederlandse popbranche. 

De popmuzieksector speelt in Nederland zowel op economisch als op cultureel vlak een belangrijke rol.10 Doeltreffend overheidsbeleid op lokaal, regionaal en nationaal niveau kan er voor zorgen dat de potentie van de Nederlandse popmuzieksector ook in de komende decennia goed benut kan worden. Met een duidelijke visie op de toekomst van de popmuziek in Nederland en daarmee een doeltreffende aanpak van de vijf hierboven genoemde thema’s kan de sector duurzaam blijven bijdragen aan de Nederlandse cultuur, economie en samenleving.