Brief muziekonderwijs aan OCW dd. 27.10.2014

 

De Popcoalitie
Postbus 929
1200 AX  HILVERSUM

 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
T.a.v. de minister
Mevrouw dr. M. Bussemaker
Postbus 16375
2500 BJ  Den Haag

C.c.:
Tweede Kamer der Staten-Generaal
Vaste Kamercommissie voor OCW
Postbus 20018
2500 EA  Den Haag
 
Fonds voor Cultuurparticipatie
Kromme Nieuwegracht 70
3512 HL Utrecht
Postbus 465
3500 AL Utrecht

Betreft: reactie op impuls cultuuronderwijs
Uw referentie: 686967

 

Geachte mevrouw Bussemaker,

Vorig jaar tijdens de hoorzitting over popmuziek  en eerder dit jaar rond het Algemeen Overleg over cultuureducatie hebben wij ervoor gepleit muziek weer een serieuze plaats te geven in het onderwijs en het vak te moderniseren zodat het beter past bij de muzikale beleving van kinderen en jongeren.

Met grote belangstelling hebben wij dan ook kennis genomen van uw plannen voor goed muziekonderwijs voor kinderen van vier tot twaalf jaar. Wij zijn blij dat de brede maatschappelijke en politieke steun voor dit onderwerp zich heeft vertaald in een plan waaruit het nodige elan spreekt. In het bijzonder zijn we verheugd over het feit dat in het nieuwe muziekonderwijs ook nadrukkelijk plaats is voor popmuziek.

In uw plannen zet u in op samenwerking met lokale, regionale en provinciale organisaties. Dit juichen wij toe. Met haar wijdvertakte en fijnmazige netwerk van instellingen, podia, muziekscholen en private partijen kan de popmuziek hierin een goede bijdrage leveren. De samenwerking met basisscholen, culturele centra, bibliotheken, musea, maar ook andere partijen die steeds actiever worden op het gebied van cultuureducatie, zien wij graag tegemoet. Wel constateren wij dat cultuureducatie lastig wordt als gemeenten hun bestaande culturele infrastructuur verwaarlozen of delen daarvan zelfs sluiten. De intentie moet zijn dat Rijk, provincies en gemeenten elkaars beleid versterken en ondersteunen.

Ook zijn wij positief over het creëren van een breed financieel draagvlak, dat gedragen wordt door zowel publieke als private partijen. Dat juichen wij toe omdat het aansluit op het dichten van de waterscheiding tussen gesubsidieerde en niet-gesubsidieerde cultuur.

In uw brief maakt u melding van een tijdelijk Platform voor Muziekonderwijs, met als doel docenten, musici en deskundigen samen te brengen om de kwaliteit van het muziekonderwijs in Nederland te verbeteren. Wij wijzen u erop dat u dat met de Fontys Rockacademie Tilburg en de InHolland Music Academy Haarlem twee toonaangevende muziekvakopleidingen deel uitmaken van de Popcoalitie. Ook heeft de popsector de afgelopen tijd al flink geïnvesteerd in en ervaring opgedaan met muziekonderwijs in het programma Buma Music Academy van Buma Cultuur, dat inmiddels al draait op meer dan 300 middelbare scholen. Binnen de popcoalitie is veel kennis aanwezig over muziekonderwijs, en wij zijn dan ook graag bereid deel te nemen aan het tijdelijk platform.

Met vriendelijke groet,

De Popcoalitie

 

De Popcoalitie is een samenwerkingsverband van een groot aantal organisaties uit de pop- en dancemuzieksector, waaronder 3FM/NPO; Buma Cultuur; Buma/Stemra; FNV-KIEM/BV Pop; Music Managers Forum (MMFnl); Ntb; NVPI (branchevereniging van de entertainmentindustrie); Open House; POPnl (het samenwerkingsverband tussen de twaalf provinciale popkoepels en die van de stad Amsterdam); Sena; Stichting Onafhankelijke Muziekproducenten (STOMP), Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF); Vereniging van Evenementenmakers (VVEM) en diverse muziekvakopleidingen.

Meer informatie: Robbert Baruch, robbert.baruch@bumastemra.nl, 06-25056699